leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Reset your Mind Coaching.

1. Algemeen.
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan Reset your Mind Coaching.
1.2 Op alle betrekkingen tussen Reset your Mind Coachingen de opdrachtgevers is het Nederlandse recht van toepassing.

2. BTW.
Conform de belastingvoorschriften zijn trainingsactiviteiten vrijgesteld van BTW. Coachingsactiviteiten en materialen ten behoeve van trainingen en coaching worden gefactureerd met 19% BTW. (Aanpassingen en/of wijzigingen ten aanzien van BTW vanuit overheidsweg, worden per direct doorgevoerd).

3. Betalingsvoorwaarden.
Het factuurbedrag dient uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum bij Reset your Mind Coaching overgemaakt te zijn, tenzij anders overeengekomen. Het niet op tijd voldoen van de factuur ontheft de opdrachtgever niet van de aangegane verplichtingen.

4. Annulering.
Een door opdrachtgever en Reset your Mind Coaching geaccordeerde overeenkomst kan niet eenzijdig door één van beide partijen geannuleerd worden. In de onderstaande gevallen van annulering door de opdrachtgever worden de volgende percentages van de in de betreffende overeenkomst genoemde bedragen in rekening gebracht:
Annulering c.q. uitstel tot en met 14 dagen voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst : 100% van het totale bedrag.
Annulering c.q. uitstel van de 15e tot en met de 30e dag voor aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 75% van het totale bedrag. — Annuleringen c.q. uitstel van 31 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de eerste dag van de overeenkomst: 50% van het totale bedrag.
Annuleringen kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven. De dag waarop de schriftelijke annulering bij Reset your Mind Coaching is ontvangen geldt als annuleringsdatum.

5. Aanpassing van de tarieven.
Bij langlopende trajecten worden de tarieven per 1 januari aangepast conform het door het CPB vastgestelde CPI; tenzij anders overeengekomen in de onderhavige overeenkomst.

6. Verblijfskosten.
De door deelnemers en trainers c.q. begeleiders gemaakte kosten betreffende verblijf in hotels, conferentieoorden enz. komen voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten worden rechtstreeks aan de opdrachtgever gefactureerd en vooraf vastgesteld.

7. Afwijkende afspraken.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken welke afwijken van de bovenstaande voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

8. Eigendom.
Alle materialen t.b.v. de trainingen zijn eigendom van Reset your Mind Coaching en mag derhalve zonder schriftelijke toestemming van Reset your Mind Coaching niet vermenigvuldigd en/of aan derden ter beschikking gesteld worden.

9. Geheimhouding.
a) Alle informatie, die uit de samenwerking tussen Reset your Mind Coaching en de opdrachtgever voortkomt, wordt als strikt vertrouwelijk beschouwd en als zodanig behandeld door beide partijen.
b) Conform de gedragsregels rapporteert Reset your Mind Coaching niet over individuele prestaties van deelnemers. De wetenschap dat men beoordeeld wordt, werkt remmend op de openheid en daarmee op het gewenste resultaat van de training. Juist als deelnemers hun zwakke kanten tonen, is het mogelijk aan verbetering daarvan te werken.

10. overeenkomst
a) Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Reset your Mind Coaching en de opdrachtgever.
b) Opdrachtgever: iedere natuurlijke en rechtspersoon die zich door Reset your Mind Coaching laat adviseren en/of trainingen & coaching laat verzorgen en/of andere activiteiten laat uitvoeren.
c) in de overeenkomst wordt minimaal vastgelegd:
– naam van de opdrachtgever;
– omschrijving van de door Reset your Mind Coaching uit te voeren werkzaamheden;
– data van uitvoering van de werkzaamheden;
– de betreffende bedragen en de betalingscondities.
d) de overeenkomst geldt vanaf het moment dat de overeenkomst door opdrachtgever is geaccordeerd en door Reset your Mind Coaching is ontvangen.
Alle schriftelijk vastgelegde afspraken in de onderhavige overeenkomst welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gaan vòòr op deze algemene voorwaarden.

11. Verplichting van de opdrachtgever
a) Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Reset your Mind Coaching nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verstrekte opdracht, tijdig ter beschikking te stellen.
b) Op verzoek van de opdrachtgever worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.

12. Uitvoering van de opdracht
a) Reset your Mind Coaching bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de verleende opdracht uitgevoerd wordt.
b) Indien opdrachtgever derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij daartoe slechts overgaan na instemming van Reset your Mind Coaching
c) Reset your Mind Coaching kan na overleg met opdrachtgever, zonodig derden bij de uitvoering van de opdracht betrekken.
d) Opdrachtgever en Reset your Mind Coaching selecteren in overleg een geschikte locatie.
e) De kosten van de locatie (huur en collectief gebruikte consumpties tijdens de duur van de training) zijn voor rekening van opdrachtgever; tenzij in de betreffende overeenkomst anders bepaald.

13. Vervanging
a) Vervanging van deelnemer(s) is toegestaan mits de vervangende deelnemer(s) een vergelijkbare functie uitoefent (uitoefenen). Aan vervanging zijn in het algemeen geen kosten verbonden.
b) Bij vervanging van deelnemers dient de opdrachtgever Reset your Mind Coaching hierover zo snel mogelijk, schriftelijk, te informeren.
c) Indien door overmacht onzerzijds een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover direct geïnformeerd. Reset your Mind Coaching zal in overleg met opdrachtgever bepalen of Reset your Mind Coaching een gelijkwaardige trainer / coach zal trachten in te zetten of dat nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding

14. tarieven & kosten
De tarieven en bijkomende (materiaal)kosten, alsmede de betalingscondities, worden in de overeenkomst vastgelegd.

15. Afsluiting van de opdrachten
Zodra de betaaltermijn van de eindafrekening is verlopen, en de opdrachtgever geen inhoudelijk bezwaar over de uitvoering van de opdracht heeft gegeven, wordt de opdracht als ‘goedgekeurd’ beschouwd en daarmee is de opdracht officieel afgesloten.

16. Aansprakelijkheid
a) Reset your Mind Coachingis is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Reset your Mind Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het verrichten van werkzaamheden in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.
b) De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Reset your Mind Coaching voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen.
c) Bij overeenkomsten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes weken.
d) Indien de opdrachtgever binnen 6 maanden na het ontdekken van eventuele schade geen aansprakelijkheid heeft kenbaar gemaakt komen alle rechten te vervallen.
e) Reset your Mind Coaching kan niet aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk en geestelijk letsel opgelopen tijdens de training op trainingslocatie.